گروه جذب منابع مالی

صورت جلسات گروه

  دانلود اولین صورت جلسه گروه جذب منابع مالی 1396/02/07 دانلود دومین صورت جلسه گروه جذب منابع مالی 1396/03/04  دانلود سومین صورت جلسه گروه جذب منابع مالی 1396/04/01  دانلود چهارمین صورت جلسه گروه جذب منابع مالی 1396/05/19
ادامه


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل