گروه توسعه فرهنگ نیکوکاری

صورت جلسات گروه

  دانلود اولین صورت جلسه گروه توسعه فرهنگ نیکوکاری 1396/02/07 دانلود دومین صورت جلسه گروه توسعه فرهنگ نیکوکاری 1396/03/11 دانلود سومین صورت جلسه گروه توسعه فرهنگ نیکوکار1396/04/08 دانلود پنجمین جلسه گروه توسعه فرهنگ نیکوکار 1396/06/09 دانلود ششمین جلسه گروه توسعه فرهنگ نیکوکار 1 ...
ادامه


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل