گروه جذب همیار

صورت جلسات گروه

  دانلود اولین و دومین صورت جلسه گروه جذب همیار 1396/01/27 و 31/02/1396 دانلود سومین صورت جلسه گروه جذب همیار 1396/03/18 دانلود چهارمین صورت جلسه گروه جذب همیار 1396/04/19
ادامه


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل