شماره حسابهای مؤسسه

شماره حسابهای مؤسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان(هفت باغ مهربانی)

بانک شماره حساب شماره کارت
ملی 0110616692007 6037991899890325
توسعه تعاون 210011128245401 5029087000023252
تجارت 1733080058 5859837000120259
ملت 5843648947 6104337766824690
صادرات 0110020901004 6037691990168627
کشاورزی 817084869 6037707000034698
شهر 100811486033 5047061090017027
قوامین           4343 شعبه خرمشهر 6395997000008612
رفاه 102010201025 5894637000016409

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل