بانک ملی

دارندگان محترم حساب در هریک از شعبات بانک ملی استان زنجان با تکمیل فرم "دستور پرداخت منظم " به شعبه مربوطه بانک ملی اجازه می دهند مبلغ مشخصی را بصورت ماهانه بعنوان احسان و نیکوکاری از حساب آنها برداشت و به حساب موسسه خیریه فرزانگان زنجان (هفت باغ مهربانی) واریز نمایند.

راهنمای اقدام:

1- دانلود فرم
2- تکمیل فرم
3- تحویل فرم به شعبه مربوطه

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل