دستور پرداخت منظم بانک کشاورزی

دارندگان محترم حساب در هر یک از شعبات بانک کشاورزی استان زنجان با تکمیل قسمت " دستور پرداخت منظم" از " فرم در خواست خدمات کارت و کانال های الکترونیکی مهر گستر " به شعبه مربوطه بانک کشاورزی اجازه می دهند مبلغ مشخصی را در دوره معین بعنوان احسان و نیکوکاری از حساب آنها برداشت و به حساب موسسه خیریه فرزانگان سالمندان زنجان (هفت باغ مهربانی) واریز نماید.بانک کشاورزی

راهنمای اقدام:

1- دانلود فرم
2- تکمیل فرم
3- تحویل فرم به شعبه مربوطه

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل