دستور پرداخت منظم

بانک رفاه کارگران

دارندگان محترم حساب در هریک از شعبات بانک رفاه کارگران استان زنجان با تکمیل فرم "رضایت نامه برداشت از حساب" به شعبه مربوطه بانک رفاه کارگران اجازه می دهند مبلغ مشخصی را در مقاطع تعیین شده بعنوان احسان و نیکوکاری از حساب آنها برداشت و به حساب موسسه خیریه فرزانگان زنجان (هفت باغ مهربانی) ...
ادامه


بانک صادرات

دارندگان محترم حساب در هریک از شعبات بانک صادرات استان زنجان با تکمیل فرم "اختبار نامه" به شعبه مربوطه بانک صادرات اجازه می دهند مبلغ مشخصی را در مقاطع تعیین شده بعنوان احسان و نیکوکاری از حساب آنها برداشت و به حساب موسسه خیریه فرزانگان زنجان (هفت باغ مهربانی) واریز نمایند. راهنمای ...
ادامه


بانک کشاورزی

دارندگان محترم حساب در هر یک از شعبات بانک کشاورزی استان زنجان با تکمیل قسمت " دستور پرداخت منظم" از " فرم در خواست خدمات کارت و کانال های الکترونیکی مهر گستر " به شعبه مربوطه بانک کشاورزی اجازه می دهند مبلغ مشخصی را در دوره معین بعنوان احسان و نیکوکاری از حساب آنها برداشت و به ...
ادامه


بانک ملی

دارندگان محترم حساب در هریک از شعبات بانک ملی استان زنجان با تکمیل فرم "دستور پرداخت منظم " به شعبه مربوطه بانک ملی اجازه می دهند مبلغ مشخصی را بصورت ماهانه بعنوان احسان و نیکوکاری از حساب آنها برداشت و به حساب موسسه خیریه فرزانگان زنجان (هفت باغ مهربانی) واریز نمایند. راهنمای اقدام: ...
ادامه


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل