فعالیت های زمینه ساز

 

1- تسریع در اجرای تمهیدات مربوط به اخذ پروانه تاسیس " بنیاد فرزانگان زنجان "

2- ثبت نام اینترنتی از سالمندان ( شهروندان بالای 60 سال زنجانی ) همراه با مشخصات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات سالمندان زنجان ، با همکاری خانواده آنان.

3- برنامه ریزی مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده و با هدف اجرائی نمودن فعالیت های حوزه فراغت و تفریح و دیدارهای دوستانه میان سالمندان در قالب " باشگاه سالمندان " زنجان

4- استفاده از ظرفیت خدماتی دستگاه های اجرائی مرتبط ، برای پیشبرد برنامه های باشگاه سالمندان زنجان

 

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل