باشگاه سالمندان

 

بنیاد فرزانگان ، برابر طرح سازمان بهزیستی کشور ، انواع خدمات مبتنی بر جامعه مورد نیاز افراد سالمند را در کانون توجه قرار می دهد.

بنیاد فرزانگان زنجان از میان انواع خدمات مذکور در طرح بنیاد فرزانگان ، دیدارهای دوستانه سالمندان را ، همراه با انواع فعالیت های ناظر به گذران اوقات فراغت روزانه / هفتگی جامعه سالمندان را در قالب تشکیل " باشگاه سالمندان " در دست مطالعه دارد.

 مطابق طرح بنیاد فرزانگان ، پیشبرد تشکیل باشگاه سالمندان با جلب مشارکت سالمندان ، اعضاء خانواده ها و افراد داوطلب و خیر در کنار حمایت ها و مساعدت های مالی و فنی بخش دولتی مطمح نظر می باشد.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل