طرح بنیاد فرزانگان

سازمان بهزيستي كشور

طرح بنیاد فرزانگان

( موسسه مردمی فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ورزشی ویژه سالمندان )

 مقدمه:

رسول اكرم (ص) مي فرمايد:

” فرد سالخورده در ميان خانواده اش همچون پيامبر در ميان امتش مي باشد “

امام سجاد (ع) حق سالمندان را بر دیگران چنین بیان فرموده اند:

“حق سالخورده این است که حرمت پیری اش را نگه داشته و در کارها او را مقدّم بداری. در اختلافات، [خصمانه] با او رو به رو نشوی. در راه رفتن، بر او سبقت نگیری و پیشاپیش او راه نروی. نادانش نشماری و اگر رفتار جاهلانه ای کرد، تحمل کنی. به مقتضای سوابق مسلمانی و سالمندی، احترامش کنی که حق سن و سال نیز چون حق اسلام است”

 هرچند سالمندي فرآيند مداومي در زندگي انسان است، ولي اينكه دقيقا از چه سني آغاز مي شود و چه وقت مي توان فردي را سالخورده تلقي نمود دقيقا مشخص نمي باشد! چرا كه هركس ممكن است در سن خاصي پير شود، به طوري كه برخي افراد در سنين نسبتا جواني پير ميشوند و بعضي تا دير زماني جوان مي مانند.

سير پير شدن يك فرد منحصر به خود اوست و شديدا تحت تاثير كنش بين عوامل ژنتيكي و محيطي مي باشد. سن تاريخي كه بر اساس سنوات سنجيده مي شود و سن فيزيولوژيكي كه بر اساس ظرفيت عملكردي تعيين مي گردد هميشه بر هم منطبق نيستند. يك فرد ممكن است نسبت به سن خود جوانتر يا پيرتر به نظر آيد و امكان دارد نسبت به سن خود ظرفيتهاي عملكردي بيشتر يا كمتري داشته باشد.

در حاليكه پيري يك پديده طبيعي بوده و به تنهايي باعث بروز بيماري نمي شود اما ارتباط بين پيري و بيماري رابطه اي شناخته شده است. در واقع ميزان مرگ ناشي از تمام بيماريهاي مهم با افزايش سن زياد مي شود و علت اين امر بيشتر مربوط به كاهش توانايي افراد سالخورده در پاسخدهي به فشار خارجي مي باشد.

در اغلب جوامع شهري، مرز قراردادي 60 سال سن، يعني زماني كه فرد از خدمت باز نشسته ميشود، آغاز سالمندي را نشان ميدهد. به همين دليل افراد 60 ساله و بالاتر به عنوان سالمندان يك كشور شناخته ميشوند. اگر چه در بعضي منابع ديگر، 65 سالگي به عنوان مرز مشخص كننده در نظر گرفته شده است.

رشد جمعيت سالمندان جهان در حال حاضر حدود2.4 در صد در سال محاسبه شده است كه به وضوح، بيشتر از نرخ رشد كلّي جمعيت(1.7 درصد) مي باشد. حدود 600 ميليون نفر افراد سالخورده در كلّ جهان و حدود 165 ميليون نفر در كشورهاي توسعه يافته، زندگي مي كنند و بر اساس تخمين هاي موجود، اين ارقام تا سال 2025 ميلادي به ترتيب به حدود 1200 و 256 ميليون نفر افزايش خواهد يافت.

سازمان بهداشت جهاني افراد را بر اساس گروه هاي زير طبقه بندي كرده است:

 •      افراد داراي سنين بين 60 تا 75 سال: سالمند
 •      افراد داراي سنين بين 76 تا 90 سال: پير
 •      افراد داراي سنين بالاي 90 سال: خيلي پير

بر اساس منابع علمي جمعيت، زماني كه 8% جمعيت را افراد 65 سال و بالاتر و يا 12% جمعيت را افراد 60 سال و بالاتر تشكيل مي دهد پديده سالمندي در جمعيت استقرار مي يابد.

تغییرات جمعیت سالمندی در ایران:

درصد جمعیت سالمندی کشور طی 30 سال (1355 الی 1385) از 5.2 به 7.3 درصد رسیده است و تا حدود 40 سال آینده درصورت حفظ و رعایت تنظیم خانواده به 25 درصد خواهد رسید.

در عین حال متوسط سن جمعیت کشور در عرض 30 سال از 17.4 به 21.7 رسیده است.

سالمند شدن شهروندان يك جامعه همواره يك چالش و شاخص منفي محسوب نمي شود بلكه از سوي ديگر نمودار افزايش اميد به زندگي در آن جامعه مي باشد. بعنوان مثال اميد به زندگي در كشورهايي نظير ژاپن و فرانسه بيش از 80 سال و اميد به زندگي در پند كشور آفريقايي 40 سال است و اين شاخص در كشور 72 سال براي مردان و 73 سال براي زنان مي باشد. افزايش درصد سالمندي در كشورهاي پيشرفته طي 100 تا 200 سال رخ داده است در حاليكه در كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، اين فرآيند در 30 تا 40 سال رخ خواهد داد و توجه به اين نكته مستلزم اتخاذ راهكار هاي علمي و عملي جهت حفظ سلامت جسمي، رواني و اجتماعي سالمندان و ايجاد امكان برخورداري جامعه از نيروي سالمندان در روند توسعه مي باشد .

 آنچه كه حائز اهميت بسيار است زمينه سازي براي وصول به اميد به زندگي فعال مي باشد يعني سالمند داراي توانمندي بوده و از زندگي پوياي خود لذت ببرد.

در تحقيقات انجان شده بيشترين مشكل عنوان شده از سوي سالمندان مسئله سلامت و گذران اوقات فراغت آنان است كه بايستي در اين زمينه برنامه هاي مدوني به مرحله اجرا در آيد.

مشخصات جمعیت شناختی سالمندان در سال 1385:

تعداد افراد بالای 60 سال کشور که طبق تعریف در گروه سالمندان طبقه بندی می شوند 5121043 نفر ( 7.26 درصد جمعیت کشور) شامل 2654833 نفر مرد (7.4 درصد جمعیت مردان و 51.8 درصد جمعیت سالمند) و 2466210 نفر زن(7.12 درصد جمعیت زنان و48.1 درصد جمعیت سالمند) می باشند.

استان گیلان با 10.1 درصد از بالاترین درصد جمعیت سالمندان برخوردار بوده و کمترین درصد جمعیت سالمندان در استان سیستان و بلوچستان با 4.37 درصد دیده می شود.

وضعیت سکونت:

در ایران 86.1 درصد سالمندان، با همسر يا همسر و فرزندان خود زندگي نموده ، 22.9درصد با فرزندان و 7.3درصد در تنهائي به سر مي برند و نسبت سالمندان تنها در زنان، 12.8 درصد و در مردان سالخورده، 2.5 درصد بوده و تنها عده بسيار كمي از آنان(10 تا 12 هزار نفر) ساكن خانه سالمندان می باشند.

 85.9 درصد مردان سالمند و 72.9 درصد زنان سالمند در منازل ملكي زندگي مي‌كنند. 16.3 درصد از زنان سالمند نزد فرزندان و اقوام و 4.4 درصد از مردان سالمند درخانه‌هاي استيجاري‌ـ‌ رهني زندگي مي‌كنند؛ در كل مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه 79.9 درصد از سالمندان در خانه‌هاي ملكي و 9.9 درصد آنها نزد فرزندان و اقوام خود زندگي مي‌كنند.

وضعیت تحصیلات:

درسال 1375 ميزان باسوادي سالمندان درمقايسه با تعداد آن درسال 1365 با 6 درصد افزايش به حدود 23 درصد رسيده است . ميزان باسوادي سالمندان مناطق شهري در سال 1375 بيش از سه برابر مناطق روستايي بوده است.

بالاتر بودن امكانات آموزشي سالهاي قبل در نقاط شهري مي تواند يكي از علل اين افزايش باشد . همچنين ميزان باسوادي دربين مردان سالمند حدود 8/2 برابر زنان سالمند مي باشد. درسال 1375 حدود 98 درصد اززنان سالمند روستايي بي سواد بوده اند . اين نسبت براي زنان سالمند مناطق شهري 81 درصد بوده است.

وضعیت رفاهی:

در یک مطالعه خوشه ای درسال 88 مشخص شد که :75 درصد از سالمندان، تحت پوشش نهادها و موسسات حمايتي نمي‌باشند و 22 درصد از سالمندان تحت پوشش اين نهادها مي‌باشند؛ همچنين از كل افرادِ تحت پوشش نهادها و موسسات حمايتي، 50 درصد تحت پوشش طرح شهید رجایی، 29 درصد تحت پوشش کميته امداد امام خميني و 13.1 درصد تحت پوشش سازمان بهزيستي بوده اند. 7.9 درصد نیز تحت پوشش سایر نهادها از جمله موسسات خیریه، بیمارستان و … می‌باشند.

اكثر سالمندان (80 درصد) تحت پوشش بيمه‌ي درماني بوده و از اين تعداد  35.1 درصد تحت پوشش بيمه خدمات درماني، 6.5 درصد تحت پوشش بيمه نيروهاي مسلح و 16.7 درصد تحت پوشش ساير بيمه‌هاي درماني مي‌باشند.

قابل ذكر است كه 17 درصد از سالمندان تحت پوشش هيچ نوع بيمه‌ي درماني نبودند.

از كل سالمنداني که تحت پوشش بيمه‌هاي پايههستند،16.2 درصد آن‌ها تحت پوشش بيمه مکمل هستند و 83.1 درصد آنها تحت پوشش بيمه مکمل نمي‌باشند.

بر اساس گزارش دفتر فناوری سازمان تعداد 153673 نفر سالمند تحت پوشش خدمات مختلف توانبخشی ، اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی قرار دارند.

از این تعداد  75295 نفر زن و 78378 نفر مرد بوده و تعداد 77987 نفر (50.7 درصد) تحت پوشش خدمات امور اجتماعی ، 73438 نفر (47.7 ) تحت پوشش خدمات امور توانبخشی و 2248 نفر (1.4) تحت پوشش خدمات امور پیشگیری قرار دارند.

جمعا تعداد 18328 نفر (11.9 درصد) از سالمندان تحت پوشش در پشت نوبت دریافت خدمات قرار گرفته اند که سهم امور اجتماعی 8579 (46.8 درصد)نفر ، سهم امور توانبخشی 9624 نفر(52.5 درصد) و سهم امورپیشگیری 125 نفر (0.6 درصد) می باشد.

رضایت از زندگی:

از سالمندان سئوال شده است که :«آيا از زندگي خود رضايت داريد؟» ؛ 67.2 درصد اظهار کرده‌اند كه از زندگي خود به ميزان متوسط و زيادي رضايت دارند و 19.9 درصد نيز عنوان کرده‌اند که از زندگي خود به ميزان كم و خيلي كم رضايت دارند.

اوقات فراغت:

39.5 درصد از سالمندان اوقات فراغت خود را از طريقِ مصاحبت با همکاران، دوستان، تفريح و رفتن به پارک، 7.7 درصد از طریق سرگرم کردن در منزل، 6.6 درصد استفاده از صدا و سیما، 6.1 درصد عبادت و زیارت، 5.8 درصد خانه داری، 5.4 درصد استراحت و خواب، ….. سپري مي‌كنند و تنها 1.1 درصد  براي گذران اوقات فراغت خود به مسافرت مي‌روند.

شاخص سلامت عمومی (GHQ):

در مطالعه سال 1388 که توسط سازمان بهزیستی بر روی نمونه خوشه ای سالمندان کشور به انجام رسید:        

درصد سالمندانی که نمره سلامت عمومی آنها برابر با 5 یا بیشتر از آن است، 37 درصد می‌باشد یعنی 37 درصد سالمندان به احتمال زیاد دچار اختلالات سلامت روان هستند.

خدمات مبتنی برجامعه موردنیاز افراد سالمند:

 •      مراکزتوانبخشی روزانه
 •      برنامه های جامع بهبود تغذیه
 •      خدمات مرتبط با حفاظت درمقابل سالمندآزاری
 •      خدمات بیماریابی و ارتقاء سلامت
 •      مسکن مناسب
 •      مراقبتهای موقت نگه داری درمراکز یا درمنزل
 •      معاضدتهای حقوقی
 •      مراکز جامع چندمنظوره توانبخشی سالمندان
 •      مشاوره روانشناسی
 •      برنامه های بازنشستگی
 •      خدمات درون منازل
 •      حمل و توزیع غذای مورد نیاز درمنازل
 •      خدمات بهداشتی درمنازل
 •      خدمات پزشکی و پرستاری درمنازل
 •      خدمات خانه داری درمنازل
 •      خدمات سرویس و تعمیرات درمنازل
 •      خدمات پاسخدهی به موارد فوریتهای شخصی
 •      نظارت تلفنی و دیدارهای دوستانه

 بديهي است كه بسياري از اين خدمات با جلب مشاركت سالمندان ، اعضاء خانواده ها و افراد داوطلب و خير در كنار حمايتها و مساعدتهاي مالي و فني دولت امكان پذير مي باشد.

طرح ايجاد بنیادهای فرزانگان در كشور پاسخي است به اين نياز روز افزون كه حفظ سلامت و توانمند سازي سالمندان را از طريق مبتني بر جامعه و مشاركت همگاني مد نظر قرار داده است.

بخشي از اهداف مذکور از طريق ارائه آموزش صحيح روش زندگي به سالمندان و ساير افراد جامعه محقق مي گردد.

گروه سالمندان طبقه متوسط مايلند در زمينه هاى اجتماعی مشاركت داشته باشند.

 به نظرمى رسد آنها با اشتیاق تمام مایل هستند كه جامعه درزمينه هاى اجتماعی و اقتصادی از تجربه هايشان بهره مندشود،درغيراينصورت احساس پوچی و بطالت بر زندگيشان سايه مى افكندوهرروزمشكل خودراپيچيده تراحساس مى كنند.

زندگی سالم در گرو شاد زیستن است كشورما با جمعيتي بالغ بر70 ميليون كه بخش زيادي از آن را قشر جوان تشكيل مي‌دهند، وحدود 8  درصد آن را سالمندان تشكيل ميدهند  ‌‌بايد رتبه‌اي بسيار بالا در زمينه شور و نشاط اجتماعي باشد  ‌‌‌چرا كه قشر جوان در هر كشور نشان از پويايي، ‌‌‌حركت و نشاط است. متأسفانه زماني كه صحبت از نشاط و شادي در جامعه به ميان مي‌آيد، ‌‌‌بعضي از افكار و ذهن‌هاي پريشان تعاريف اشتباهي از جمله رقص و پايكوبي براي نشاط در جامعه ارائه مي‌كنند كه اين موضوع و نداشتن يك تعريف واحد براي آشنايي مردم با مفهوم نشاط، ‌‌مشكل را دو چندان كرده است.

در صورتي كه منظور از نشاط در جامعه آرامش فكري به دور از هرگونه دغدغه اضافه يا افكار پريشان در بين مردم است كه آسيب‌هاي اجتماعي و هياهوي زندگي شهري باعث شده است. امروزه نشاط اجتماعي يكي از مهم‌ترين نيازهاي جوامع بشري است.

اين امر در شهرهاي بزرگ كمتر ديده مي‌شود، چرا كه شهروندان بويژه ساكنان كلانشهرها، نه تنها  فرصت كمتري براي انديشيدن به‌خودشان و نيازهايشان دارند بلكه دراين ميان از سالمندان در خانواده نيز غافل ميباشند همچنين در اغلب جاها  از لحاظ فضاهاي عمومي و فرصت‌هاي نشاط‌آور محدوديت وجود دارد و اين فضاها گسترده و به طور عادلانه در همه شهر پراكنده نشده است و شهروندان براي دسترسي به اين فضاها مشكلاتي دارند و اين عوامل موجب افزايش استرس و اضطراب مي‌شود. اگر محيط نشاط‌آور باشد افراد احساس نشاط و آرامش مي‌كنند و آن را درك مي‌كنند. هر چه امنيت كمتر باشد و نظم و روال عادي زندگي به مخاطره بيفتد تصميم‌گيري و سلامت روان كاهش مي‌يابد.

ايجاد نشاط در جامعه با استفاده از ابزارهاي مختلف بويژه ارتقاءكيفيت مبلمان شهري، احداث پارك‌هاي تخصصي مجتمعهاي فرهنگي ورزشي در سطح شهر از جمله مجموعهاي ويژه سالمندان، پارك خانواده یا بانوان و احداث واحدهاي ورزشي، مي‌تواند عاملي براي ايجاد روحيه نشاط و شادابي در بين اقشار مختلف مردم بويژه  سالمندان وجوانان باشد

 •  بيان مسئله:

سالمندي دوره كمال وپويايي وبلنداي زندگي هرانساني است جايي كه با  انبوهي ازتجربه مي توان به گذشته ،امروز ،فردا نگاه كرد سالهايي كه به دليل داشتن تجربه مي تواند بهترين كارآيي را داشته باشد البته اگر خانواده ها اين توانمندي  سالمندان را درميان خود باور كنند سالمندان افرادي صبور ،ملايم بوده واين صبر وملايمت است كه نقش وتفاوتهاي آنها را با سايرسنين آشكار مي سازد خردمندي وموشكافي كه تجربه وعلم به آنان آموخته است تاچگونه وچه هنگام رفتار كنند وبا مسائل برخورد نمايند.

البته در سوي ديگر غبار خستگي هاي زمان بر چهره آنان نقش بسته، آنان كساني هستند كه ميخواهند فارغ از هر هياهو وشتابزدگي به خود وبه زندگي ديگران بيانديشند خوشبختانه دركشور ما باتوجه به تاكيد دين مبين اسلام برمحروميت زدايي ودستگيري از نيازمندان وسالمندان ونيز فرهنگ غني ملي ورويكردهاي نظام به سوي توسعه ،عدالت اجتماعي ورفع فقروبيماري وناتواني جهت گيري فراوان شده است

سالمندان از زمره گروههاي خاص بوده كه نيازمند برنامه ريزي بوده وباتوجه به رشد فزاينده جهت افزايش اميد به زندگي ،ارتقا كيفيت زندگي ومشاركت درروند توسعه جامعه از خواسته هاي به حق آنان مي باشد. .درمكتب اسلام توصيه هاي فراواني درخصوص تكريم وبزرگداشت سالمندان گرديده بطوريكه وجود سالمند را در هرخانه اي مايه خیر و بركت دانسته است ،

با جامعه شاداب و با نشاط می توان به اهداف مهم در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… دست یافت و تصمیم گیران جامعه همواره می تواننداز آن به عنوان یک فرصت بهینه استفاده نمایند. آنچه مسلم می نماید این است که اگر جامعه ای خواستار توسعه وپیشرفت مي باشد، لازمه آن داشتن جامعه ای با نشاط و شاداباست و زمانی می توان به کمال نشاط اجتماعی رسید که تمامی آحاد مردم با نشاط و شادابباشند.

 سازمان بهزيستي بعنوان تنها  سازمان دولتي متولي امور معلولين ونيازمندان ،زنان بي سرپرست ،كودكان بي سرپرست وسالمندان …است وهمچنين بعنوان دبير شوراي ملي سالمندان ، وظيفه هماهنگي فعاليتهاي مرتبط با سالمندان را به عهده داردو از طرف ديگر باتوجه به آنچه در ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين برعهده دارد از سازمانهاي مسئول در پيگيري امر مناسب سازي فضاي شهري بودهو بطور مكرر اعلام نموده كه مبلمان شهري ومناسب سازي فضاي فيزيكي در جامعه ، مناسب معلولين وسالمندان و….نميباشد.

بديهي است كه عدم وجود اين فضاها اكثرا” از حضور آنان در فعاليتها وبرنامه هاي فرهنگي واوقات فراغت كاسته است و باتوجه به آنچه بيان شد سازمان بهزيستي در نظر دارد با استفاده از پتانسیل سالمندان فرهيخته جامعه وبا تشويق وترغيب مراكز وبخشهاي غير دولتي وهمچنين  فضا ها وابنيه هاي موجود در استانها نسبت به راه  اندازي موسسه های خیریه فرهنگي وورزشي ويژه سالمندان  اقدام نمايد.

 •         هدف كلي :

راه اندازی بنیاد فرزانگان يا به عبارت ديگر موسسه مردمي فرهنگی ،هنري و ورزشی سالمندان

ايجاد  روحيه شاداب و پرنشاط درسالمندان و ايجاد زمينه پر كردن اوقات فراغت و در نتيجه ارتقاء سلامت جسمي ، رواني ، اجتماعي ومعنوي آنان

 •         اهداف جزئي:

1- تكريم جايگاه سالمندان

2-ارتقاء  كيفيت سلامت جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي سالمندان 

3 – فراهم نمودن زمینه تعامل عاطفي و رواني سالمندان با خانواده و جامعه

4-فراهم سازی زمینه های نشاط وشوراجتماعي

5- ایجادفضای مناسب برای حضورو مشاركت خانواده هاي سالمندان در عرصه مراقبت و توانمندسازي سالمندان

6-ترویج روحیه شادی وانبساط خاطردر سالمندان 

7-برنامه ریزی برای گذراندن اوقات فراغت سالمندان

8-تقویت هویت فرهنگی وسالمسازی بسترفرهنگی وهنری

9-آموزشهای هنری وفرهنگی و تقویت روحیه خودباوری 

10-  خارج نمودن سالمندان از انزواي اجتماعي  و تشويق به فعاليت در مشاركتهاي اجتماعي، فرهنگی واقتصادی

 •         حوزه هاي فعاليت در كانون هاي فرزانگان:

1-    حوزه فرهنگي و آموزشی:

شامل: سواد آموزي ، تحصيل پايه و تكميلي ، نويسندگي ، شعر و ادبيات ، تاريخ ، كتابخواني ،…..

2-   حوزه مذهبي:

شامل: قرآن ، تفسير ، ادعيه ، مناسبتها ، سخنراني ، مداحي ، زيارت ، …..

3-  حوزه هنري:

شامل: سينما ، تئاتر ، خوشنويسي ، موسيقي ، صنايع دستي ، …….

4-   حوزه ورزش و تربيت بدني:

شامل: ورزش همگاني ، ورزش قهرماني پيش كسوتان ، اردوها ي ورزشي ، ……

5-   حوزه اوقات فراغت و تفريح:

شامل: گردشگري مذهبي و سياحتي ، مسابقات ، خنده درماني ، ……..

6-   حوزه تربيتي:

شامل: انتقال تجارب به نسل هاي بعدي ، حضور در مهدهاي كودك ، ……

7-  حوزه فعاليتهاي داوطلبانه و اشتغال:

شامل: استفاده از مشاوره سالمندان ، حضور سالمندان در فعاليتهاي داوطلبانه اجتماعي ، مهارت افزايي ، كاريابي ، راه اندازي فروشگاهها ي خوداشتغالي ،……..

8-  حوزه پايش سلامت:

شامل: كلينيك پزشكي و دندانپزشكي ، فيزيوتراپي و كاردرماني ، مشاوره روانشناختي،غربالگری سلامت ، آموزش حفظ سلامت و مراقبت شخصی ، ……

 •         فضاي فيزيكي مورد نياز:
 •      پذيرش و مديريت
 •      نگهباني و پاركينگ
 •      كلينيك سلامت ( پزشكي ، دندانپزشكي ، توانبخشي ، مشاوره ، …)
 •      سالن اجتماعات و آمفي تئاتر
 •      كلاسهاي آموزشي
 •      سالن ورزش ( بدنسازي ، ورزش همگاني ، فوتسال ، شطرنج ، …..)
 •      استخر ، سونا ، جكوزي، سالن ماساژ درماني
 •      كتابخانه
 •      رستوران ، چايخانه سنتي، سالن غذاخوري
 •      كارگاههاي آموزش هنري و صنايع دستي
 •      فروشگاه و نمايشگاه
 •      نمازخانه و حسينيه
 •      دفتر پیشخوان خدمات بهزيستي
 •      سايت رايانه
 •         اقدامات اجرايي:

1-    فرهنگ سازي از طريق صدا و سيماي محلي و رسانه هاي نوشتاري در جامعه

2-   استفاده از ظرفيتهاي شوراي ملي سالمندان در استانها با هماهنگي استانداريها

3-  جلب حمايت و مشاركت ادارات بازنشستگي كشوري و لشگري ، كانونهاي بازنشستگان، نهادهاي مردمي و خيريه مربوطه، اصناف ، افراد نيكوكار و مراكز غير دولتي سالمندان

4-   ادارات کل بهزیستی استانها موظفندضمن تدوین وتصویب اساسنامه مدون، ازپتانسیل، تجربه ومديريت بازنشستگان وسالمندان دراداره اینگونه مراکز استفاده نمایند

5-   اعلام جزئیات مراتب راه اندازی بنیادهای مربوطه به دبیرخانه شورای ملی سالمندان وهماهنگی دبیرخانه بادبیرخانه ماده 26 ومعاونت توانبخشی جهت انجام بررسیهای لازم وصدورمجوزبه استان

6- ادارات كل بهزيستي استانها موظف ميباشند پس ازبررسي امكانات وفضاهاي خوداعم ازملكي ،اهدايي،وقفي،واگذاري ،… نسبت به اعلام فضاي مناسب خود به دفترمهندسي سازمان اقدام نمايند

7- درصورت عدم امكان تامين فضاي مناسب ، مديران محترم استانها ميتواننداقدام به رايزنيهاي لازم جهت تامين فضا ازطريق استانداري، شهرداري، سازمان راه و شهرسازي و…نمايند .

8-  دفترفني مهندسي بهزيستي كشورميبايست نسبت به مشاوره بامهندسين معماري و شهرسازي درخصوص تهيه طرحهای تيپ بنیاد جهت کليه استانها اقدام نمايد .

9- بهزيستي استانها ميبايست راه اندازی مجموعه رادربهترين موقعيت ازنظرآب وهوايي ودسترسي راحت سالمندان وجامعه هدف درنظرداشته باشند  .

 •         منابع مالي:

علاوه برجذب حمايتهاي مالي ازسوي سازمان بهزيستي كشور، بهزيستي استانها موظف به اطلاع رساني درسطح جامعه ودعوت از نهادهاي دولتي و غیر دولتی مرتبط وخيرين جهت مشاركت دراين امرمهم می باشند.

  تهيه و تدوين:
دكتر همايون هاشمي
ارديبهشت
  90

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل