عملکرد

عملکرد موسسه خیریه فرزانگان سالمند در سال 1395

1-  فصل بهار : گزارش عملکرد بزودی بارگذاری خواهد شد.

2- فصل تابستان : گزارش عملکرد بزودی بارگذاری خواهد شد.

2- فصل پائیز : گزارش عملکرد بزودی بارگذاری خواهد شد.


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم