سالمندان از نگاه شعرا

 

 سالمندان از نگاه شعرا

سالمندان نور چشم مردم اند

سالمندان بوی خوب گندم اند

سالمندان چشمه های پاكی اند

سالمندان عرشیان خاكی اند

علی اكبر افضلی

ماخذ : میهن بلاگ

*********************************************************************

 •  
 • موی سپید را فلکم رایگان نداد *********** این رشته را به نقد جوانی‌ خریده‌ام (رهی‌ معیری )
 •  
 •  
 •  
 • من پیر ماه و سال نیم ، یار بی‌ وفاست ********** بر من چو عمر می‌گذرد پیر از آن شدم (حافظ(
 •  
 •  
 •  
 • هر چه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر‌ ، ای عجب! ********* دل‌ دهد تاوان، اگر تن ناتوان است‌،ای پری! (شهریار)
 •  
 •  
 • توانا بود هرکه دانا بود ******** ز دانش دل‌ پیر برنا بود ( فردوسی )
 •  
 •  
 •  
 • چنین گفت داننده دهقان پیر ******** که دانش بود مرد را دستگیر( فردوسی )
 •  
 •  
 • مگر مرد با دانش و یاد گیر ******* چه نیکوتر از مرد دانا و پیر( فردوسی )
 •  
 •  
 • جوابش داد آن پیر طریقت ********* که ده چیز است در معنی حقیقت (عطار)
 •  
 •  
 • آن روز بر دلم در معنی گشاده شد ******* کز ساکنان درگه پیر مغان شدم (حافظ)
 •  
 •  
 • بفریادم رس ای پیر خرابات ******** بیک جرعه جوانم کن که پیرم(حافظ)
 •  
 •  
 • گر مریدی چنانک رانندت ******** برهی رو که پیر خوانندت (نظامی)

 

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل