اساسنامه

فرازهایی از اساسنامه مؤسسه خیریه فرزانگان سالمند

(در حال ویرایش)

ماده 2- نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای مؤسسه غیر سیاسی و غیر انتتفاعی غیر دولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3- محدوده فعالیت این مؤسسه در سطح شهرستان زنجان است.

ماده 9- اهداف مؤسسه عبارتند از: فراهم آوردن بستر و زمینه مناسب و نیز ایجاد محیط امن برای سالمندانی که خانواده های آن ها قادر به نگهداری از سالمند نمی باشند، و یا خود سالمندانی که تمایل دارند بصورت داوطلبانه و بدون داشتنهیچگونه دغدغه ای در محیط امن و سالم با آسودگی خاطر و آرامش روانی دوران سالمندی خود را سپری نمایند.

الف) کلیات

ب) روش اجرای هدف:

1-تامین مکان مناسب برای نگهداری سالمندان از طریق اماکن وابسته به مراجع دولتی و یا غیر دولتی

2-اخذ مجوز لازم برای نگهداری و انجام امورات یاد شده در موضوع پیشنهادی از طریق مراجع ذیصلاح از جمله اداره کل بهزیستی

3-فراهم نمودن زمینه های مناسب برای ارتقاء سطح آگاهی و امور فرهنگی و ورزشی و... سالمند

4-فراهم کردن بستر مناسب برای منزوی نشدن سالمندان

5-فراهم آوردن زمینه های مناسب برای نغذیه مناسب و متناسب با دوره سالمندی

6-فراهم آوردن مکان مناسب و امکانات مناسب تفریحی، رفاهی، ورزشی و... برای سالمندان در راستای گذراندن دوره سالمندی

7-سایر امور مرتبط

ماده 19- هیت مدیره:

مؤسسه دارای هیات مدیره مرکب از 5نفر عضو اصلی و 2نفر علی البدل خواهد بود.

ماده 21- هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و و حداقل هر ماه 2بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

ماده 30- هیات مدیره از بسن خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نمایند.

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده مؤسسه محسوب شده و از طرف هیات مدیره حق امضا دارد و عزل وی از اختیارات هیات مدیره می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد.

ماده 34- بودجه« مؤسسه » از طریق ذیل تأمین می شود.

1-هدیه،اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط با رعایت مقررات مربوطه

2-وقف و حبس

3-وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل