هیات مدیره

مرکز سالمندان زنجان از تاریخ 94/12/29 با عنوان " موسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان ( هفت باغ مهربانی ) " با مدیریت و راهبری هیات مدیره جدید اداره می شود.

اعضای هئیت مدیره :

آقای ابراهیم جمیلی ( رئیس هیات مدیره )

آقای علی کلانتری ( نائب رئیس هیات مدیره )

آقای محمدتقی مقدم فرد ( خزانه دار و عضو هیات مدیره)

آقای سیدعبدالمجید هاشمی (عضو هیات مدیره)

خانم رؤیا مهدی خانی (منشی و عضو هیات مدیره )

************************************************

مدیرعامل،بازرس و اعضای علی البدل

آقای صمد علیپور ( مدیر عامل )

آقای بهروز ضرغام ( بازرس )

آقای غلامحسین جمیلی ( عضو علی البدل )

آقای محمود مستندی ( عضو علی البدل )

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل